{"encoding":"UTF-8","area":37877316588904,"list":{"1020776463-22":{"typ":"22","lat":"51.0593752","lon":"13.7839656","name":"(PostModern \/ MEDIA Logistik)"},"1185930055-22":{"typ":"22","lat":"51.0668086","lon":"13.786715","name":"Deutsche Post AG"},"1694816741-19":{"typ":"19","lat":"51.0688276","lon":"13.7790843","name":"Sparkasse"},"1893442372-27":{"typ":"27","lat":"51.0675793","lon":"13.779912","name":"Recycling"},"2014353774-22":{"typ":"22","lat":"51.0668251","lon":"13.7867656","name":"PostModern \/ MEDIA Logistik"},"2282004240-22":{"typ":"22","lat":"51.0686759","lon":"13.7781466","name":"(Deutsche Post AG)"},"2635012153-27":{"typ":"27","lat":"51.0583089","lon":"13.7789618","name":"Recycling"},"2696543186-10":{"typ":"10","lat":"51.065913","lon":"13.795625","name":"PARKING"},"2696545229-12":{"typ":"12","lat":"51.0670775","lon":"13.7829308","name":"VVO Fahrausweise (VVO \/ DVB)"},"2818808216-12":{"typ":"12","lat":"51.0674824","lon":"13.7769053","name":"Public Transport Tickets"},"3201485448-27":{"typ":"27","lat":"51.060055","lon":"13.7872829","name":"Recycling"},"3486871293-15":{"typ":"15","lat":"51.0685759","lon":"13.7781064","name":"Telephone"},"376364839-21":{"typ":"21","lat":"51.0686843","lon":"13.7781188","name":"Deutsche Post"},"4111932310-10":{"typ":"10","lat":"51.0660699","lon":"13.794624","name":"Parking Tickets"},"433025697-5":{"typ":"5","lat":"51.0684001","lon":"13.7862814","name":"EXCREMENT_BAGS"},"433025699-5":{"typ":"5","lat":"51.0683457","lon":"13.7859249","name":"EXCREMENT_BAGS"},"433025700-5":{"typ":"5","lat":"51.0681781","lon":"13.7858222","name":"EXCREMENT_BAGS"},"471107106-22":{"typ":"22","lat":"51.0589911","lon":"13.7874073","name":"(Deutsche Post)"}}}