{"encoding":"UTF-8","area":37877316588904,"list":{"1020776463-22":{"typ":"22","lat":"51.0593752","lon":"13.7839656","name":"(PostModern \/ MEDIA Logistik)"},"1185930055-22":{"typ":"22","lat":"51.0668086","lon":"13.786715","name":"(Deutsche Post AG)"},"1694816741-19":{"typ":"19","lat":"51.0688276","lon":"13.7790843","name":"(Sparkasse)"},"1893442372-27":{"typ":"27","lat":"51.0675793","lon":"13.779912","name":"Recycling"},"2014353774-22":{"typ":"22","lat":"51.0668251","lon":"13.7867656","name":"(PostModern \/ MEDIA Logistik)"},"2282004240-22":{"typ":"22","lat":"51.0686759","lon":"13.7781466","name":"(Deutsche Post AG)"},"2635012153-27":{"typ":"27","lat":"51.0583089","lon":"13.7789618","name":"Recycling"},"2696543186-10":{"typ":"10","lat":"51.065913","lon":"13.795625","name":"PARKING"},"2696545229-12":{"typ":"12","lat":"51.0670775","lon":"13.7829308","name":"VVO Fahrausweise (VVO \/ DVB)"},"2818808216-12":{"typ":"12","lat":"51.0674824","lon":"13.7769053","name":"VVO Fahrausweise (VVO \/ DVB)"},"3201485448-27":{"typ":"27","lat":"51.060055","lon":"13.7872829","name":"Recycling"},"376364839-21":{"typ":"21","lat":"51.0686843","lon":"13.7781188","name":"(Deutsche Post)"},"4111932310-10":{"typ":"10","lat":"51.0660699","lon":"13.794624","name":"Parking Tickets"},"433025697-5":{"typ":"5","lat":"51.0684001","lon":"13.7862814","name":"EXCREMENT_BAGS"},"433025699-5":{"typ":"5","lat":"51.0683457","lon":"13.7859249","name":"EXCREMENT_BAGS"},"433025700-5":{"typ":"5","lat":"51.0681781","lon":"13.7858222","name":"EXCREMENT_BAGS"},"471107106-22":{"typ":"22","lat":"51.0589911","lon":"13.7874073","name":"(Deutsche Post)"},"6314431006-10":{"typ":"10","lat":"51.0573421","lon":"13.7777072","name":"Parking Tickets"},"7310101028-10":{"typ":"10","lat":"51.0554394","lon":"13.7775027","name":"Parking Tickets"},"7310101029-10":{"typ":"10","lat":"51.0556007","lon":"13.7778745","name":"Parking Tickets"},"7332675836-10":{"typ":"10","lat":"51.0566092","lon":"13.7777785","name":"Parking Tickets"},"7470839912-10":{"typ":"10","lat":"51.0587477","lon":"13.7788416","name":"Parking Tickets"},"7470839913-10":{"typ":"10","lat":"51.0588337","lon":"13.7799206","name":"Parking Tickets"},"7470839914-10":{"typ":"10","lat":"51.0590145","lon":"13.7796067","name":"Parking Tickets"},"7470839915-10":{"typ":"10","lat":"51.059143","lon":"13.7815862","name":"Parking Tickets"},"7471981725-22":{"typ":"22","lat":"51.0576755","lon":"13.7962733","name":"(PostModern \/ MEDIA Logistik GmbH)"},"7471981726-22":{"typ":"22","lat":"51.0576776","lon":"13.7962549","name":"(Deutsche Post)"},"7495010239-25":{"typ":"25","lat":"51.0583796","lon":"13.7821262","name":"Drinks"},"7495010240-25":{"typ":"25","lat":"51.0583854","lon":"13.782081","name":"Coffee"},"7495010241-25":{"typ":"25","lat":"51.0583689","lon":"13.7820818","name":"Coffee"},"7495010242--1":{"typ":"-1","lat":"51.0583707","lon":"13.7821265","name":"bottle_return"},"7495010243-6":{"typ":"6","lat":"51.0583771","lon":"13.7820814","name":"Sweets"},"8732321465-10":{"typ":"10","lat":"51.0581761","lon":"13.7809334","name":"(Uniklinikum Dresden)"},"8732321466-10":{"typ":"10","lat":"51.0559","lon":"13.785366","name":"(Uniklinikum Dresden)"}}}